Cầu Thuận Phước 2016

01.06.2021
Ký họa của Nguyễn Mạnh Hùng

Cầu Thuận Phước 2016