Ảnh truyền thống

Hội nghị Tổng kết hoạt động Văn học - Nghệ thuật 2020
Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Hội nghị Tổng kết hoạt động Văn học - Nghệ thuật 2019
Hội nghị Tổng kết hoạt động Văn học - Nghệ thuật 2018
Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố Đà Nẵng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
Đại hội Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
Đại hội Hội Điện ảnh thành phố Đà Nẵng lần thứ III (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
Đại hội Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
Đại hội Hội Múa thành phố Đà Nẵng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
Đại hội Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
Đại hội Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
Đại hội Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
Hội nghị Tổng kết hoạt động Văn học - Nghệ thuật 2017
Hội nghị Tổng kết hoạt động Văn học - Nghệ thuật 2016
Lễ trao Giải thưởng Văn học- Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ III (2010 - 2014)
Hội nghị Tổng kết hoạt động Văn học - Nghệ thuật 2015
Văn nghệ sĩ Đà Nẵng dự họp mặt đầu Xuân Ất Mùi 2015
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2014 - 2019