Nông dân - Đặng Xuân Giang

11.05.2015

Nông dân - Đặng Xuân Giang

Mấy ngàn năm vẫn nông dân

Bám vào cây cỏ xoay vần đất đai

Qua bao nhiêu trận thiên tai

Qua bao cuộc chiến rộng dài đau thương

Vẫn là một nắng hai sương

Vẫn là chân chất, thảo thơm, nghĩa tình

Vẫn là phải trái phân minh

Đã tin, dốc hết lòng mình mà tin

Dẫu nghèo vẫn cố vượt lên

Nhờ nhau một chút, không quên cả đời

Thuốc lào và miếng trầu tươi

Lúa, ngô, khoai, sắn bùi ngùi thương nhau

Một người mất, cả làng đau

Một đôi hạnh phúc, chia cau khắp làng

Mặc ai ngoài phố giàu sang

Dang tay ôm lấy mùa màng mà vui

Nâu sồng, nón lá, áo tơi

Chiến tranh lại hóa thành người chiến binh

Qua bao nhiêu cuộc trường chinh

Quyết vì Tổ quốc, quên mình hiểm nguy

Giặc tan, lại chẳng là gì

Bởi mình là cỏ xanh rì... thế thôi!

Đưa bao vua chúa lên ngôi

Về làng lại hóa thành người nông dân.

Đ.X.G