Lên chùa - Thi Hoàng

11.05.2015

Lên chùa - Thi Hoàng

Lên chùa thấy gió chua chua

Thấy nắng beo béo thấy mùa le te

Thấy mình hư thực nhập nhòe

Rêu phong điềm đạm răn đe tục tằn

Từ bi nhang khói nhọc nhằn

Thơm như thể để mà quằn quại thơm

Thế gian trầy xước áo cơm

Những ràng níu những quặp quờm oán ân

Tiếng chuông thay mẹ chia phần

Lại như nước rửa dần dần tà tâm

Chuông rên cho mượt mưa dầm

Ân cần kết tội rồi dần dần tha

Rời chùa tìm lối về nhà

Mà đi thầm thĩ như là đi đâu.

T.H