Trống mái

06.08.2022
Tác phẩm điêu khắc của Lê Thiết Cương

Trống mái