Hổ 2

06.08.2022
Tác phẩm điêu khắc của Lê Minh Trí

Hổ 2