Ông Ba mươi

06.08.2022
Tác phẩm điêu khắc của Lê Ngọc Thuận

Ông Ba mươi