Ngựa 10

06.08.2022
Tác phẩm điêu khắc của Vũ Hữu Nhung

Ngựa 10