Sông Hàn soi bóng gòn xanh

15.11.2021
Nhạc Quang Khánh, ý thơ Nguyễn Nho Khiêm

Sông Hàn soi bóng gòn xanh