Điểm nhấn Sơn Trà

15.11.2021
Tranh acrylic của Thân Trọng Dũng

Điểm nhấn Sơn Trà