Đêm chợ Sơn Trà

15.11.2021
Nhạc Đỗ Tâm, ý thơ Đoàn Tây Thi

Đêm chợ Sơn Trà