Hòa bình

29.08.2022
Tranh của Nguyễn Hoàng An

Hòa bình