Tuổi thanh xuân

03.03.2022
Tranh sơn dầu của Vũ Dương

Tuổi thanh xuân