Trước biến – Thơ Nguyễn Ngọc Hà

19.01.2018

Ngày vui mỏng như bóng nước

Ngày buồn hóa đá xanh rêu

Phía trước bao la lồng lộng

Phía sau sương đổ kín chiều

Trước biến – Thơ Nguyễn Ngọc Hà

Đành dìm cơn say ngấm mặn

Lần theo từng vết dã tràng

 

Mới hay hồn ta xe cát

Đến giờ sóng đánh chưa tan.

 

N.N.H