Tìm lại nửa mình – Thơ Đỗ Hướng

28.05.2017

Cõi trời
Xoãi
cánh chim bay
Cõi em
thắp
lửa
lạnh tay bến tình
Cõi người
chẻ tóc cầu vinh
Cõi ta
tìm nửa mảng mình
thành thân 

Tìm lại nửa mình – Thơ  Đỗ Hướng

Hỏi

Chim nối nhịp sông Ngân

Hỏi em bối rối

mặn nồng cùng ai

Hỏi người

dâu bể xanh vai

Hỏi ta

cười

khóc chiều

mai

tự tình

 

Đ.H