Miền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

03.12.2016
Miền em gió thẳm thung sâu
đôi bờ sông chẳng chiếc cầu bắt sang
miền em mây núi trăng ngàn
muốn sang thì chớ cầm vàng lội sông
vàng rơi ai có tiếc không
nghìn xưa người chỉ tiếc công cầm vàng!

Miền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

kìa bầy con Sít tình tang
sang sông ai muốn lội sang cùng tình?

miền em mưa nắng song hành
xin người sang để có mình có ta
ngại gì gió thẳm đường xa
hãy sang chung một mái nhà lứa đôi

N.N.T.D