Khi người khác - Thanh Quế

08.07.2019

Khi người khác buồn

Tôi nói:

Buồn làm gì

Ta đi kiếm vài cốc.

Khi người khác - Thanh Quế

Khi người khác khổ

Tôi nói:

- Ăn thua gì

Có những người còn khổ hơn.


Khi người khác đau

Tôi nói:

- Đau à

Rồi có lúc sẽ hết.


Suốt ngày tôi cười cợt

Trêu đùa thảy mọi người

Không lo nghĩ điều chi.

Nhưng khuôn mặt tí tớn

Đó là lớp sóng gợn

Trên hồ buồn đời tôi...

T.Q