tương tư - Lê Kim Thượng

28.02.2014
...

thôi em về đi em

trăng xế đường rong ruổi

lá chiều xếp cánh chim

bóng theo hình lầm lũi

...

tương tư - Lê Kim Thượng


xin em ngồi lại đây

trên thềm xưa đá cũ

thành quách chiều mưa thu

bóng hoàng lan tìm thấy

 

bây giờ ngồi xuống đây

khói tứ bề vây bủa

buồn trập trùng như mây

tình xa bay mấy thuở

 

bây giờ ngồi xuống đây

sáo diều lên hiu hắt

ngật ngừ giữa cơn say

rượu rót tràn nước mắt

 

thôi em về đi em

trăng xế đường rong ruổi

lá chiều xếp cánh chim

bóng theo hình lầm lũi

 

rượu tràn bờ sinh tử

tình căng buồm viễn du

trăng nghìn xưa tắt thở

rơi xuống hồn tương tư     

                                    

nhatrang 01.2014

L.K.T