Giới thiệu chung

Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng là tổ chức Chính trị - xã hội nghề nghiệp của những công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Liên hiệp Hội gồm 09 hội chuyên ngành: Nhà văn, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh nghệ thuật, Văn nghệ dân gian, Nghệ sĩ múa, Nghệ sĩ sân khấu, Điện ảnh, Kiến trúc sư. Liên hiệp Hội hoạt động theo đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam và luật pháp Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

1. Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng là tổ chức Chính trị - xã hội nghề nghiệp của những công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Liên hiệp Hội gồm 09 hội chuyên ngành: Nhà văn, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh nghệ thuật, Văn nghệ dân gian, Nghệ sĩ múa, Nghệ sĩ sân khấu, Điện ảnh, Kiến trúc sư. Liên hiệp Hội hoạt động theo đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam và luật pháp Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2. Chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng là tập hợp, tổ chức và động viên các văn nghệ sĩ sáng tác trên tinh thần phát huy truyền thống văn học nghệ thuật Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn học nghệ thuật thế giới nhằm sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, xậy dựng nền văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức mở rộng các hoạt động văn học nghệ thuật, giao lưu văn học nghệ thuật với các hội văn học nghệ thuật trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các tác phẩm có giá trị với công chúng trong nước và nước ngoài.

3. Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng được phép hoạt động nghiệp vụ trên toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, được quan hệ với các tổ chức văn học nghệ thuật, các tổ chức kinh tế - xã hội cũng như cá nhân các văn nghệ sĩ trong và ngoài nước theo quy định của luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

4. Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, quyết định theo đa số và thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được cụ thể hoá bằng các quy chế do Ban chấp hành phê duyệt. Kinh phí hoạt động của Liên hiệp Hội do Nhà nước cấp.

5. Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng có mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước. Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng là Hội sáng tạo văn học nghệ thuật của thành phố Đà Nẵng, thành viên Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, có mối quan hệ với các hội chuyên ngành Trung ương, với các Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành trong cả nước.