Anh sợ –Thơ của Đình Ân

02.12.2011

Anh sợ cái nhìn độ lượng của mẹ

Nỗi sợ này vài năm sau sẽ nguôi

Anh sợ cái nhìn khắt khe của em

Nỗi sợ này dăm năm sau sẽ nguôi

Anh sợ –Thơ của  Đình Ân

Anh sợ cái nhìn tin cậy của bạn bè

Nỗi sợ này mươi năm sau sẽ nguôi

Nhưng

có thể hai, ba mươi năm sau vẫn không nguôi được

nỗi sợ cái nhìn lơ đãng của chính anh

thấy em

lại là người khác