thời gian rơi… - Thơ Nghi Thảo

27.02.2013

phía cạn ngày

cánh đồng vẫn xanh rì lúa hát

đôi chân em

trầm vào hương đất

nghe ngun ngút xưa

thời gian rơi… - Thơ Nghi Thảo

phía cạn ngày

tình yêu kĩu kịt

trên đôi quang gánh

em mỗi ngày

hai buổi chợ chiều, trưa

  "giọt mưa rớt xuống cánh đồng

cho bông lúa ngọt lúa nồng nồng say"

 

phía cạn ngày

anh về theo heo may

nơi chỉ có cánh đồng gió

ráo hoảnh tiếng em cười

xưa, trong veo

 

phía cạn ngày

em thôi đôi quang gánh

thôi trầm hương đất

thôi cất giấu miền yêu thật

à ơi, thời gian rơi…

 

phía cạn ngày

búi tóc dài thêm rã rượi vào đêm sâu

úp mặt vào tóc

hình như lâu rồi quên ủ một mùi hương

                                                                           Rút từ tập: Đà Nẵng – Thơ 1997 - 2012