Thơ và Tôi – thơ Nguyễn Văn Tám

21.12.2016

Thơ đến với tôi như cuộc chơi
Đói ăn
Khát uống
Mỏi thì dừng…
Tôi ngồi đây, lòng ở bốn phương
Viết như chưa từng viết
Viết ra không biết để làm gì
Chăm chỉ, như con tằm
Viết vui buồn và chứng kiến
Tất cả thấm qua tôi, lọc thành thơ 

Thơ và Tôi – thơ Nguyễn Văn Tám

Không có thơ tôi thành kẻ khô khan, cộc cằn, tẻ nhạt

Thơ chắp cánh tôi bay lên và chính thơ vắt tôi kiệt sức

Thơ hay không tuổi

Lủi thủi theo tôi suốt một đời

Tro khói cũng bật lên tiếng nói khát khao

Nỗi niềm chôn sâu, thơ sẽ nói hết

Thơ như men cất ủ lâu ngày thành rượu tinh khiết

Tôi đang say.

 

N.V.T