Mời viết tham luận Hội thảo khoa học chủ đề "Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay"

19.10.2021
Thạch Hà
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chọn tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề "Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay" vào đầu tháng 12 tới.

Mời viết tham luận Hội thảo khoa học chủ đề "Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay"

Hội thảo khoa học “Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại” năm 2020 do Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức

Thường trực Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, phê bình, văn nghệ sĩ tham gia viết tham luận Hội thảo với nội dung sau:

  1. Văn học, nghệ thuật với nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.
  2. Văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ góp phần tích cực chống dịch Covid - 19.
  3. Văn học, nghệ thuật với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.
  4. Văn học, nghệ thuật với nhiệm vụ giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài.
  5. Văn học nghệ thuật tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Từ những vấn đề đặt ra trên đây, đề nghị các đồng chí tập trung phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá thực trạng, nhận định xu hướng vận động, phát triển và đề xuất những giải pháp để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà cho mục tiêu hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Mỗi tham luận không quá 10 trang đánh máy, khổ A4, cỡ chữ 14, theo phông chữ Times New Roman.

Tham luận gửi về Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trước ngày 22/11/2021 số 17 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: hdllpbvh@yahoo.com; Điện thoại: 080.43532.