Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thành lập Quỹ Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

10.03.2015

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thành lập Quỹ Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng


Căn cứ Tờ trình số 123/TTr-VHNT ngày 21/10/2014 của Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố và  đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố  số 251/TTr-SNV ngày 04/02/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định đổi tên Quỹ Tài trợ sáng tạo văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng thành Quỹ Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, quyết định công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và Điều lệ Quỹ Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng. Dưới đây là toàn bộ các văn bản được ban hành.