Quy định mới về thưởng thêm cho văn nghệ sĩ đoạt giải ở các cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế

28.12.2023
PV
HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết 107/2023/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố đạt thành tích tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Quy định mới về thưởng thêm cho văn nghệ sĩ đoạt giải ở các cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế

Quy định áp dụng cho các tập thể, cá nhân đang sống hoặc làm việc tại thành phố có tác phẩm, tiết mục trình diễn, vai diễn lĩnh vực văn học, nghệ thuật đoạt giải lần đầu tại các cuộc thi, liên hoan toàn quốc do các bộ hoặc tương đương, các hội chuyên ngành Trung ương tổ chức; các cuộc thi, liên hoan quốc tế do các cơ quan có thẩm quyền cử tham dự.

 Đối với các đối tượng đạt giải Nhì/giải Bạc hoặc tương đương trở lên: Hỗ trợ bằng tiền mặt (một lần) ngang với giá trị của các giải thưởng được nhận từ Ban Tổ chức của cuộc thi, liên hoan nhưng không quá 40.000.000đ/giải thưởng.

Đối với các đối tượng đạt giải Ba/giải đồng hoặc tương đương trở xuống đến giải khuyến khích: Hỗ trợ bằng tiền mặt (một lần) bằng 50% với giá trị của các giải thưởng được nhận từ Ban Tổ chức của cuộc thi, liên hoan nhưng không quá 20.000.000đ/giải thưởng.

Đối với các giải thưởng quốc tế không có tiền thưởng kèm theo:

- Huy chương Vàng/tương đương: 15.000.000 đồng.

- Huy chương Bạc/tương đương: 10.000.000 đồng.

- Huy chương Đồng/tương đương: 7.000.000 đồng.

- Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng.

Kinh phí thực hiện sử dụng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp văn hóa ngân sách thành phố bố trí dự toán hằng năm cho Sở Văn hóa Thể thao và nguồn các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2024.