Nhạc sĩ Vĩnh Khôi và vợ

01.12.2021
Tranh Vĩnh Khoa

Nhạc sĩ Vĩnh Khôi và vợ