Chiều xuống bên sông

01.12.2021
Tranh sơn dầu của Hoàng Sao

Chiều xuống bên sông