Ngọn đèn mẹ - Thơ Lê Anh Dũng

30.08.2017

Hai mươi mốt năm chong ngọn đèn dầu
Chong mắt chong đêm mẹ ngồi canh gác
Làng Hồng Phước ngọn đèn không tắt
Những căn hầm trong lòng đất rung lên
Mẹ như ngọn đèn không tuổi không tên
Thắp đỏ - an toàn, tối đen - có địch
Nơi chốn đi về đặc công, du kích...
Ấp áp bồi hổi lòng mẹ, lòng dân

Ngọn đèn mẹ - Thơ Lê Anh Dũng

Giờ ít ai dùng ngọn đèn thời chiến tranh

Gian nhỏ bảo tàng, góc nhà truyền thống

Ai khêu lên một thời vinh quang?

Ai nhen lên thời hào hùng bi tráng?

 

Ngọn đèn mẹ hắt lên vầng sáng

Trong miệt mài thầm lặng thời gian.

L.A.D