Hoàng Sa - Đặng Huy Giang

15.05.2014
...

Thức, cũng trên đại dương

Ngủ, cũng trên đại dương

Bốn bề là thuốc nổ.

 ...

Hoàng Sa - Đặng Huy Giang

Những chân trời sau lưng

Ngày tôi mười tám tuổi

Đêm đầy những dở chừng

Ngày hành quân trôi nổi

 

Ăn, cũng trên đại dương

Ở, cũng trên đại dương

Bốn bề là bão tố.

 

Thức, cũng trên đại dương

Ngủ, cũng trên đại dương

Bốn bề là thuốc nổ.

 

Sống, cũng trên đại dương

Chết, cũng trên đại dương

Bốn bề là chiến trận.

 

Trên con tàu không số.

 

Mà súng vẫn nối súng

Mà tàu vẫn nối tàu…

 

Tôi ngỗi nhớ đời mình

Thuở binh nhì, binh nhất

Những chân trời sau lưng

Đã trở thành trước mặt.

 

Ôi, Hoàng Sa, Hoàng Sa!

Đ.H.G