Trò chuyện với súng Thần công trong thành Điện Hải – Thơ Mai Hữu Phước

08.04.2018

Trầm mặc uy nghiêm
Những cổ súng Thần công
Trong thành Điện Hải
Danh tướng Nguyễn Tri Phương
Một thuở giữ thành.
Có thể binh chưa hùng
Tướng chưa mạnh
Nhưng giặc năm xưa
Áo giáp tơi bời
Giặc năm xưa tháo chạy tả tơi. 

Trò chuyện với súng Thần công trong thành Điện Hải – Thơ Mai Hữu Phước

Ôi,

Các Thần Oai Đại Tướng Quân

Yêu người biết mấy

Xác thân dù gầy hao

Nhưng dũng khí hãy còn.

 

Trong lặng yên

Như nghe người nói:

- Này cháu con

Ông cha xưa chưa bao giờ khiếp nhược

Trước quân thù!

                                                         04/12/2017

M.H.P