Triển khai Kế hoạch Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

05.04.2016

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật đã tổ chức quán triệt trong cơ quan và có văn bản triển khai đến các hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp Hội. 

Triển khai Kế hoạch Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Trong việc triển khai đã xác định rõ mục đích, yêu cầu Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Căn cứ 05 nội dung: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh… Liên hiệp Hội đã chỉ đạo các hội chuyên ngành và vận động văn nghệ sĩ phát huy sáng tạo và tính tự quản tham gia thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả ở khu dân cư nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Trên tinh thần trách nhiệm, Liên hiệp Hội sẽ hưởng ứng đăng ký thi đua, tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động về cơ quan chức năng.

Đinh Trang