Nội dung tiếp thu ý kiến góp ý vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

20.10.2020
Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 vào chiều ngày 20/10/2020, đồng chí Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt quá trình chuẩn bị và nội dung tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung tiếp thu ý kiến góp ý vào  các văn kiện trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

 Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 vào chiều ngày 20/10/2020, đồng chí Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt quá trình chuẩn bị và nội dung tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác chuẩn bị nội dung xây dựng văn kiện trình Đại hội có ý nghĩa quan trọng, qua đó đánh giá những việc làm được, chưa làm được, những hạn chế và bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ 2015-2020; nhất là đưa ra được các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm và khả thi dựa trên quan điểm nhất quán, khoa học để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đặc biệt quan tâm nội dung văn kiện, nhằm đưa thành phố vượt quá khó khăn, thách thức, bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội gồm 23 thành viên, do đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy làm Trưởng Tiểu ban. Trên cơ sở đó, Tiểu ban Văn kiện đã ban hành kế hoạch xây dựng văn kiện; thành lập Tổ Biên tập để tham mưu thực hiện. Việc xây dựng Báo cáo chính trị tiến hành qua 04 giai đoạn, đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan, thảo luận trong Tiểu ban Văn kiện; tổ chức lấy ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố từ dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 01 đến lần thứ 04 theo đúng kế hoạch đề ra; lấy ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân; các nhà khoa học, văn nghệ sĩ; các tổ chức chính trị - xã hội, các chức sắc tôn giáo; xin ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt, tại buổi làm việc về báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội ngày 22/9/2020, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao về tinh thần, chất lượng Báo cáo chính trị, đủ điều kiện để trình tại Đại hội.

  1. VỀ NỘI DUNG TIẾP THU VÀO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

Trong quá trình xây dựng Báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhận được hàng ngàn ý kiến góp ý qua nhiều kênh khác nhau của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân thành phố. Trong đó, nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, xác đáng, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm của các đồng chí cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng, nguyên là lãnh đạo chủ chốt của thành phố qua các thời kỳ; các nhà khoa học, văn nghệ sĩ thành phố; các chức sắc trong tôn giáo, bà con dân tộc; các ban, bộ, ngành Trung ương đối với sự phát triển của thành phố.

Qua tổng hợp, đa số các ý kiến cơ bản đồng tình, nhất trí cao với nội dung các dự thảo Báo cáo chính trị và cho rằng Báo cáo được chuẩn bị công phu, dân chủ, bố cục hợp lý, nội dung thể hiện tính tổng kết, khái quát cao, đánh giá đúng tình hình, nhìn thẳng vào sự thật. Nhất trí cơ bản với phần đánh giá tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đã nêu trong Báo cáo chính trị; đồng thời các ý kiến đề cao ý nghĩa của kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua có ý nghĩa tạo đà quan trọng cho thời kỳ phát triển mới của thành phố trong thời gian đến. Hầu hết các ý kiến bày tỏ sự nhất trí cao với những nhận định về bối cảnh tình hình những năm sắp đến và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu nêu ra trong dự thảo Báo cáo chính trị trong nhiệm kỳ đến phù hợp với yêu cầu phát triển thành phố, có tính khả thi cao. Trong đó, có những ý kiến góp ý, với các điểm mới, cốt lõi về nội dung, cụ thể như sau:

1- Về chủ đề: Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số ý kiến góp ý của ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI thống nhất chủ đề Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố là: “Xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

2- Về phương châm nhiệm kỳ Đại hội: Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số ý kiến góp ý của ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định phương châm Báo cáo chính trị là: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động. Đây là phương châm thực hành cho nhiệm kỳ Đại hội, chứ không chỉ là phương châm trong thời gian diễn ra Đại hội như nhiệm kỳ trước.

3- Về kết cấu, bố cục: Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số ý kiến góp ý của ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất điều chỉnh kết cấu, bố cục Báo cáo chính trị theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 11966-CV/BTCTW ngày 16/7/2020; theo đó, nội dung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân được đánh giá đậm nét, đưa lên trước nội dung đánh giá về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đều được thể hiện ở cả hai phần kết quả và phương hướng, nhiệm vụ của Báo cáo chính trị. Đây là điểm mới so với Báo cáo chính trị các kỳ đại hội trước; nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng trong xây dựng Báo cáo chính trị, phù hợp với tính chất Đại hội Đảng và tình hình hiện nay.

4- Về phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI

Trong nội dung bối cảnh tình hình, các ý kiến đề nghị phân tích, đánh giá sâu hơn về những khó khăn phát sinh, nhất là biến động cán bộ chủ chốt từ nửa đầu nhiệm kỳ, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến khó lường ở năm cuối của nhiệm kỳ đã ảnh hưởng sâu rộng đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các ý kiến đề nghị làm rõ hơn về kết quả đạt được, nhất là việc thực hiện 3 đột phá kinh tế - xã hội; công tác chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh những bất cập trong quy hoạch phát triển với mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến cộng đồng, phục vụ lợi ích của nhân dân; công tác tập trung triển khai thực hiện các dự án mang tính động lực, trọng điểm và khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án quan trọng, tạo kết cấu hạ tầng đồng bộ. Các ý kiến đề nghị đi sâu phân tích tác động to lớn của đại dịch COVID-19 trong năm 2020 và sự ứng phó linh hoạt, chủ động, quyết liệt, có biện pháp chung sống an toàn với dịch, thực hiện đồng bộ giải pháp khôi phục, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số ý kiến góp ý của ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã rà soát, cập nhật, điều chỉnh số liệu về kinh tế - xã hội có thay đổi do tác động của dịch bệnh COVID-19 và điều chỉnh một số nhận định, đánh giá trong dự thảo Báo cáo cho phù hợp; đã điều chỉnh việc đánh giá kết quả theo hướng làm rõ thành quả 4 năm đầu nhiệm kỳ 2016-2019 và nhìn nhận tác động to lớn và khó lường của đại dịch COVID-19 trong năm 2020, sau đó có những đánh giá chung cho cả nhiệm kỳ 2015-2020. Việc đánh giá như vậy nhằm thể hiện rõ hơn, khách quan hơn thành quả trong cả nhiệm kỳ và lý do khách quan của đại dịch COVID-19; bổ sung đánh giá sâu kết quả thực hiện 03 đột phá về kinh tế - xã hội, những nỗ lực phát huy tiềm năng, lợi thế, năng lực cạnh tranh của thành phố trong hợp tác, liên kết vùng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phục hồi, lấy lại đà phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, phấn đấu giảm thấp nhất mức tăng trưởng âm năm 2020 để nâng mức tăng trưởng của cả nhiệm kỳ.

5- Về phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

5.1. Về bối cảnh: Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số ý kiến góp ý của ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nghiên cứu, phân tích kỹ tình hình trong nước, quốc tế, dự báo những thời cơ và thách thức, nhất là tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, biến đổi khí hậu, một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, dịch bệnh COVID-19... Đồng thời, bổ sung các thách thức trong giải quyết mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội, quá trình đô thị hóa nhanh và giải quyết những vấn đề xã hội, môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hướng đến cộng đồng.

5.2. Về quan điểm phát triển: Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số ý kiến góp ý của ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định quan điểm là quán triệt, thực hiện xuyên suốt 04 quan điểm phát triển theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trọng tâm là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần tiên phong, đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của người Đà Nẵng, xem đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tập trung đổi mới căn bản mô hình phát triển kinh tế, chú trọng phát triển theo chiều sâu, kết hợp với phát triển theo chiều rộng một cách hợp lý; phát triển nhanh và bền vững, có bản sắc riêng, tạo động lực và nguồn lực cho sự phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

5.3. Về mục tiêu tổng quát: Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số ý kiến góp ý của ban, bộ, ngành Trung ương; đồng thời, quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về xác định mục tiêu không chỉ trong nhiệm kỳ và phải có mục tiêu dài hạn, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xác định rõ lộ trình, mục tiêu của từng giai đoạn từ nay đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; phấn đấu thực sự là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Việc đưa ra tầm nhìn đến năm 2030 cũng là điểm mới so với các nhiệm kỳ trước.

5.4. Về nhiệm vụ trọng tâm, đột phá: Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số ý kiến góp ý của ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định 03 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá: Một là, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững. Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Ba là, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

5.5. Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Các ý kiến đề nghị cần đánh giá và dự báo dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch, dịch vụ, kéo theo sự sút giảm lớn kinh tế thành phố, không chỉ trước mắt mà còn lâu dài; do vậy, đề nghị tập trung đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả tiến trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, điều chỉnh và duy trì cơ cấu kinh tế phù hợp. Đề nghị cần triển khai những giải pháp cần thiết về xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bổ sung các nhiệm vụ thường xuyên và giải pháp cơ bản dựa trên 3 trụ cột và 5 mũi nhọn về kinh tế - xã hội; bổ sung nội dung trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với yêu cầu tình hình mới.

  1. VỀ NỘI DUNG TIẾP THU VÀO CÁC VĂN KIỆN KHÁC

1- Về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo, Thành ủy đã tiếp thu góp ý chỉ đạo của các cơ quan Trung ương với các nội dung chính và một số điểm mới như sau:

  1. Về kết cấu, bố cục: Ngoài phần bối cảnh, tình hình, dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoàn chỉnh được chia thành 04 phần chính, đảm bảo phù hợp với kết cấu, bố cục như dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương, gồm: (1) Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố; (2) Đánh giá về nội dung và phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; (3) Đánh giá chung, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; (4) Biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Như vậy, bố cục đã có sự điều chỉnh theo hướng cụ thể, logic hơn giữa các phần nội dung; so với Báo cáo của Trung ương thì Báo cáo của thành phố có thêm phần “Biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm”.
  2. Về nội dung: Trong từng phần nội dung, Báo cáo có kiểm điểm, đánh giá riêng về Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và vai trò cá nhân của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên. Ngoài ra, Báo cáo đã được bổ sung, biên tập thêm một số nội dung, nhận định để làm nổi bật hơn tính chiến đấu của Đảng bộ thành phố, nhất là thông qua công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Báo cáo tập trung làm rõ hơn một số ưu điểm nổi bật, những hạn chế về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua như: Sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; phong cách, phương thức lãnh đạo, quan hệ giữa Đảng và chính quyền, phối hợp trong cả hệ thống chính trị; quan hệ với các cơ quan Trung ương; phối hợp với các tỉnh lân cận; lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Báo cáo đã bổ sung đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo một cách chủ động, kịp thời, sáng tạo của Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là việc chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh và chuyển trạng thái của thành phố trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, vừa chống dịch, chung sống an toàn với dịch nhưng vẫn phải đảm bảo duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

  1. Về dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

Trên cơ sở Báo cáo chính trị trình Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Cùng với Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm, 02 dự thảo văn kiện trên đã được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua, đồng thời, tiếp thu góp ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn chỉnh với nội dung bám sát các mục tiêu, định hướng theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong nhiệm kỳ đến.

Dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết xác định việc tổ chức thực hiện các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố gắn với các quan điểm, định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Qua đó, định hướng 07 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá; xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, thời gian, lộ trình cụ thể để triển khai, đảm bảo khả thi, phù hợp với thực tiễn của thành phố, làm cơ sở để các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể hóa thực hiện.

Việc xây dựng dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết là điểm mới trong công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện theo yêu cầu của Ban Bí thư với 02 mục đích chính; đó là: Việc xây dựng song hành giữa Báo cáo chính trị và dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết sẽ đảm bảo tính khoa học, thống nhất, chặt chẽ giữa 02 văn kiện này, đảm bảo sự kế thừa của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và Ban Chấp hành Đảng bộ khóa cũ trong việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, rút ngắn thời gian ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.