Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và Ký kết giao ước thi đua năm 2018

10.04.2018


Hội nghị do Liên hiệp các Hội văn học - Nghệ thuật thành phố đại diện cho Khối Thi đua Tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp tổ chức vào sáng ngày 10/4/2018 tại hội trường Liên hiệp Hội.

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và Ký kết giao ước thi đua năm 2018

Đến dự hội nghị có ông Đặng Chí Thanh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố, ông Ông Văn Sinh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố - đại diện Khối trưởng Khối thi đua Tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp, đại diện lãnh đạo phụ trách công tác thi đua của 25 đơn vị thành viên Khối Thi đua Tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp và phóng viên báo đài tại Đà Nẵng.

 

Ông Ông Văn Sinh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, đại diện Khối trưởng Khối thi đua Tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp trình bày dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Khối.

 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện những nhiệm vụ thiết thực, phù hợp với tính chất chuyên môn của từng đơn vị trong năm 2017. Năm 2017 là năm thành phố Đà Nẵng có nhiều sự kiện trọng đại như: Kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương; thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”; Tổ chức “Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông - Tây Đà Nẵng”; Tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2017; Tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017 tại Đà Nẵng, chương trình “Xây dựng nông thôn mới”…, 24 đơn vị thành viên thuộc Khối Thi đua các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Khối Thi đua) đã nỗ lực lồng ghép thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thông qua việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực: khoa học - kỹ thuật, văn học - nghệ thuật, ngoại giao nhân dân, thông tấn báo chí, tuyên truyền pháp luật, khuyến học khuyến tài, vận động viện trợ, chăm lo đời sống an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa và nghĩa tình đồng đội, thực hiện tốt các phong trào thi đua của thành phố. Các đơn vị đã có nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo, phối hợp đồng bộ hiệu quả như Hội người mù tổ chức “xây dựng Quỹ khuyến học giúp trẻ em mù có hoàn cảnh khó khăn”, Hội Người cao tuổi triển khai cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, Hội Nhà báo tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã chỉ đạo Tạp chí Non nước xuất bản đủ 12 số, đảm bảo nội dung và chất lượng, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, của Nhà nước; Trang tin Văn nghệ Đà Nẵng vẫn tiếp tục đăng tải nhiều bài viết có nội dung phong phú, có nhiều tác phẩm ca ngợi về tấm gương người tốt việc tốt… Liên hiệp Hội còn tổ chức các trại sáng tác cho các Hội chuyên ngành, qua đó có nhiều tác phẩm mang giá trị lớn về nội dung, đưa văn học - nghệ thuật đến gần với công chúng trên cả nước…

Gắn phong trào thi đua với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đơn vị thuộc Khối Thi đua đã hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hội viên đăng ký thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, đưa hoạt động này trở thành nền nếp sinh hoạt và rèn luyện thường xuyên cho đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hội viên. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đạo đức, có lối sống lành mạnh, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Làm tốt phong trào thi đua thực hiện mục tiêu Chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”; Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố”; Kế hoạch số 194/KH-MTTQ ngày 13/12/2016 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng về việc “Chung tay chăm lo tết cho người nghèo Xuân Đinh Dậu năm 2017”; Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” đến năm 2020.

Bên cạnh những mặt đạt được, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua vẫn còn có những mặt hạn chế cần khắc phục: Đa số các thành viên thuộc Khối Thi đua là hội đặc thù hoặc tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp nên nguồn lực con người cũng như tài chính rất hạn hẹp, vì vậy gặp không ít khó khăn trong việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua. Một số đơn vị chỉ nêu chung chung các phong trào thi đua chứ chưa cụ thể hóa nội dung các phong trào thi đua. Công tác báo cáo sơ kết thi đua, khen thưởng của một số đơn vị chưa bám vào các nội dung mà Khối Thi đua đã phát động, các tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua của Khối gặp khó khăn, còn mang tính hình thức, chưa toàn diện, thiếu chiều sâu, công tác phối hợp tổ chức thực hiện của các cơ quan liên quan chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị thành viên của Khối đều là cán bộ kiêm nhiệm nên thời gian đầu tư cho công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế.

   

Trong năm 2018, các đơn vị thành viên Khối Thi đua cần tập trung thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:

            1/ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

            2/ Tiếp tục triển khai Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

            3/ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy Đà Nẵng về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ - công chức - viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới thông qua việc cụ thể hóa nội dung “5 xây, 3 chống” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

            4/ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “Thành phố 4 an” của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

            5/ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố”.

6/ Tiếp tục hỗ trợ Hòa Vang “Xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020), theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19/3/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về“Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

            7/ Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy tốt chức năng hoạt động chính trị - xã hội và xã hội - nghề nghiệp của từng đơn vị; thi đua thực hiện  thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại đã được Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố đặt ra năm 2018.

            8/ Tiếp tục củng cố, phát huy vai trò trách nhiệm tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị thuộc Khối; thực hiện bình xét khen thưởng năm 2018 của Khối công bằng, chính xác.

            9/ Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức,  xây dựng cơ quan văn hoá, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh và bà Hà Thị Minh Phượng - Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức phát biểu tham luận.

 

Ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh phát biểu.
Bà Hà Thị Minh Phượng - Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức phát biểu.

Ông Đặng Chí Thanh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Tại Hội nghị, ông Đặng Chí Thanh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố trao cờ cho 5 đơn vị là Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật, Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi, Hội Nữ trí thức, Hội người cao tuổi; trao bằng khen cho 5 đơn vị là Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội luật gia, Hội người mù đã có những đóng góp xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước của Khối.

 Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo phụ trách công tác thi đua của 25 đơn vị thành viên Khối ký kết thi đua.

 

Ông Ông Văn Sinh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, đại diện Khối trưởng Khối Thi đua nhiệm kỳ 2017 - 2018 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và bế mạc hội nghị.

 

Sau hội nghị, Liên hiệp Hội cùng với 24 đơn vị thành viên Khối Thi đua Tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đã được thống nhất tại hội nghị.  

Đinh Trang