Giới thiệu 8 tác phẩm tham gia dự xét Giải thưởng năm 2019 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam

22.10.2019

Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã triển khai đến các Hội chuyên ngành thực hiện chọn tác phẩm đề nghị lên Liên hiệp Hội gửi xét Giải thưởng năm 2019.  

Giới thiệu 8 tác phẩm tham gia dự xét Giải thưởng năm 2019 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam

Căn cứ qui định xét Giải thưởng năm 2019 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và đề xuất của các Hội chuyên ngành, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thẩm định và thống nhất giới thiệu 8 tác phẩm của 8 tác giả thuộc 05 Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tham gia dự xét Giải thưởng năm 2019.

8 tác phẩm được gởi Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam xét Giải thưởng năm 2019 gồm: tập ký sự Bẻ đôi củ khoai mà làm việc lớn của Trương Điện Thắng (Hội Nhà Văn), tranh Acrylic Cõi Uyên của Trần Văn Tâm, Tranh khắc gỗ phá bản Phận của Nguyễn Tiến Việt (Hội Mỹ thuật), ca khúc Hào khí Hoa Lư của nhạc sĩ Trần Lành (Hội Âm nhạc), ảnh nghệ thuật Nhà cổ Thái Lai Hòa Vang của Lê Thọ và Năng lượng cuộc sống của Nguyễn Vĩnh Phan (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật), múa Đêm trăng tháp cổ của Biên đạo múa Ngọc Tần và Vết thương sau chiến tranh của Trung Tuyên (Hội Nghệ sĩ Múa). 

Các tác phẩm tham gia dự xét giải thưởng là những tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật các Hội chuyên ngành đánh giá cao trong năm 2019.  

Tranh Acrylic Cõi Uyên của Trần Văn Tâm.

Ảnh nghệ thuật Năng lượng cuộc sống của Nguyễn Vĩnh Phan.

Tranh khắc gỗ phá bản Phận của Nguyễn Tiến Việt.

Ảnh nghệ thuật Nhà cổ Thái Lai Hòa Vang của Lê Thọ.

Đinh Trang