ĐẠI HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 1978-1983

Đại hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ I được chính thức khai mạc vào ngày 01 tháng 4 năm 1978. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 17 thành viên. Nhà văn PHAN TỨ được bầu làm Hội trưởng.

BAN CHẤP HÀNH
(Theo thứ tự A, B, C...)

1/Nhạc sĩ HOÀNG BÍCH

Âm nhạc

2/Nhà thơ LƯU TRÙNG DƯƠNG

Văn học

3/Nghệ sĩ A LĂNG HOA

Sân khấu

4/Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC

Sân khấu

5/Nhà nghiên cứu HOÀNG CHÂU KÝ

Sân khấu

6/ Nghệ sĩ tuồng NGUYỄN LAI

Sân khấu

7/ Nghệ sĩ tuồng NGÔ THỊ LIỄU

Sân khấu

8/ Nhà văn ĐINH MƯƠK

Văn học

9/ Nhà văn CHÍNH NGÔN

Văn học

10/ Nhà văn PHAN DUY NHÂN

Văn học

11/ Nghệ sĩ tuồng NGUYỄN PHẨM

Sân khấu

12/ Nhà văn HỒ HOÀNG THANH

Văn học

13/ Nhà văn PHAN TỨ

Văn học

14/KTS LÊ MINH TRIẾT

Kiến trúc sư

15/Nhà thơ ĐÔNG TRÌNH

Văn học

16/Nghệ sĩ A TÙNG VẼ

Sân khấu

17/ Nhà văn ĐOÀN XOA

Văn học

BAN THƯỜNG VỤ

1/ Nhà văn PHAN TỨ

Hội trưởng

2/ Nhà thơ LƯU TRÙNG DƯƠNG

Phó hội trưởng

 

3/ Nhà nghiên cứu HOÀNG CHÂU KÝ

Phó hội trưởng

4/ Nhà văn ĐOÀN XOA

Phó hội trưởng

5/ Nhà văn HỒ HOÀNG THANH

Ủy viên