Chiếc ghế - Thơ Thanh Quế

23.02.2016

Chiếc ghế ấy có gì
Sao nhiều người tranh ngồi
Lũ lượt
Người này rồi người khác
Đôi khi một kẻ đang ngồi
Thì có kẻ
Xô ngã xuống đất…

Chiếc ghế - Thơ Thanh Quế

Đôi lúc

Tôi muốn làm trọng tài

Cho mọi người…

 

 

Không ai nghe tôi

Họ cứ tranh giành, xô đẩy

Ngay cả lúc chân ghế sắp gãy…

                                            T.Q