Ban hành Qui chế thi đua khen thưởng của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

03.01.2012
Thực hiện chủ trương thành lập Hội đồng thi đua cấp cơ sở của Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố và căn cứ nguồn kinh phí thi đua khen thưởng được cấp mỗi năm, Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định số 01/QĐ-VHNT ngày 21/10/2011 về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Liên hiệp Hội.

Ban hành Qui chế thi đua khen thưởng của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

Quy chế quy định về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn hồ sơ, thủ tục, quy trình xét các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Liên hiệp Hội. Việc xét thi đua và tổ chức khen thưởng thực hiện định kỳ hằng năm, với các danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chiến sĩ thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ dành cho 9 Hội thành viên (Nhà văn, Âm nhạc, Sân khấu, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Điện ảnh, Văn nghệ dân gian, Kiến trúc sư) và các bộ phận thuộc cơ quan thường trực của Liên hiệp Hội (Tạp chí Non Nước, Website, Văn phòng) và Hội viên của 9 Hội thành viên, CBCCVC thuộc các bộ phận của Liên hiệp hội bằng hình thức Giấy khen theo nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời và đảm bảo hồ sơ thủ tục theo quy định.

Bắt đầu từ năm 2011, Liên hiệp Hội sẽ triển khai thực hiện việc xét thi đua và tổ chức khen thưởng cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật và phong trào Hội nhằm ghi nhận, biểu dương và động viên các hội chuyên ngành, các bộ phận, hội viên và CBCCVC của cơ quan Liên hiệp Hội tích cực thi đua, góp phần nâng cao chất lượng sáng tác và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội.

Việt Thái