Hội nghị tổng kết hoạt động Mỹ thuật năm 2010

10.01.2012
Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2010 vào sáng ngày 27/01.

Hội nghị tổng kết hoạt động Mỹ thuật năm 2010

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất với Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động nêu rõ sự chuyển biến cùng những hạn chế cần phải khắc phục trong năm qua và xác định nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai thực hiện năm 2011 là đẩy mạnh hoạt động, phấn đấu có những tác phẩm, công trình đạt chất lượng tốt, đóng góp vào sự phát triển của Liên hiệp Hội do Ban chấp hành Hội Mỹ thuật đề ra.
 
Hoài An