Trên Ngũ Hành Sơn - Thơ Ngân Vịnh

30.12.2015

Chân không vấp ngọn gió trời

đá mòn dốc nắng bỏ rơi tháng ngày

sớm sương bay, chiều sương bay

muôn xưa vắng lặng cỏ gầy rêu xanh

Trên Ngũ Hành Sơn - Thơ Ngân Vịnh

Thời gian mấy khắc mấy canh

mõ khua cửa động Phật khoanh chân ngồi

Tàng chơn nhũ đá bạc trời

gặp người cửa giác, quên người bến mê

 

Nắng hoa quanh gốc bồ đề

nẻo về Linh Ứng, nẻo về Tịch Nhiên

trăm năm là lạ cõi thiền

vết mưa lối địa, đường thiên khói mờ.

 

N.V