Ký ức Mẹ - Thơ Nguyễn Nho thùy Dương

07.04.2018

Ngày cải ra hoa

lung linh vườn nắng

con ngập sắc vàng

Một thoáng cười

sáng khoảng trời

hình con trong bóng Mẹ

theo đời nổi trôi...

Ký ức Mẹ - Thơ Nguyễn Nho thùy Dương

Về thăm Mẹ chiều nay

thèm ngã vào lòng như thuở bé

thời hoa cải rộ

tỏa áo vải thơm

 

Tóc Mẹ nay bạc

trắng lẫn guồng bông

guồng theo tiếng hát

qua buổi nắng chùng

 

Rồi xa xa mãi

dáng đi lần hồi

dưới vàng thu rụng

ngày còn Mẹ tôi


N.N.T.D