Văn nghệ sĩ thành phố nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XI)

27.04.2012
Sáng ngày 18/4/2012, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết IV (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho cán bộ chủ chốt Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật, Liên hiệp các hội Khoa học-Kỹ thuật, Hội Nhà báo, Nhà xuất bản, trường Chính trị, phóng viên, biên tập viên thời sự - chính trị các cơ quan báo, đài trong thành phố.

Văn nghệ sĩ thành phố nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XI)

Các cán bộ chủ chốt của 9 hội chuyên ngành văn học nghệ thuật đã tham  dự hội nghị.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Thọ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị; đồng chí Võ Công Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy-Trưởng Ban Tuyên giáo giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết IV; đồng chí Nguyễn Minh Khâm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo giới thiệu Kế hoạch triển khai Nghị quyết IV của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Qua học tập, cán bộ chủ chốt của 9 hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật đã nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương IV đối với việc chấn chỉnh và bảo vệ tổ chức Đảng và vận dụng Nghị quyết IV của Đảng vào việc thực hiện trau giồi phẩm chất đạo đức, năng lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đinh Thao