Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

04.04.2023
P.V
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng gửi công văn số 1575-CV/BTGTU ngày 29/3/2023 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tập trung các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, đầu tư nguồn lực cho văn hóa, trong đó có phát triển văn hóa đọc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Quyết định số 1862/QĐ-TTg, ngày 4/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; thiết thực triển khai kết luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; Chỉ thị 23-CT/TU ngày 27/12/2022, của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, tổ chức các hoạt động, định hướng sáng tác các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những giá trị tốt đẹp về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt nam; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương, định hướng đúng đắn của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần thiết thực cho sự nghiệp phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật thành phố và nước nhà trong tình hình mới.

Nghiên cứu, tổ chức các hình thức như: đường sách, phố sách, công viên sách… trở thành điểm nhấn trong quy hoạch phát triển văn hóa tại địa phương để hình thành những trung tâm về sách, không gian văn hóa sách. Đặc biệt phát huy những thành công những năm trước, tiếp tục tổ chức tốt các Hội sách trên địa bàn quận, huyện; xây dựng, lồng ghép các hoạt động quảng bá văn hóa đọc với các hoạt động văn hóa của đất nước, địa phương, đơn vị; phát huy những mô hình, không gian văn hóa nhằm thu hút, truyền cảm hứng, thúc đẩy cá nhân, gia đình, cộng đồng đến với sách; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên, trở thành nhu cầu tự thân của quần chúng, nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng lâu dài, bền vững. Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam cần được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung cao điểm vào dịp 21/4 hằng năm. 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, Hội Nhà văn thành phố, Hội Xuất bản Đà Nẵng tăng cường vận động sáng tác nhiều tác phẩm văn học có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú của bạn đọc. Nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, bảo đảm tính đa dạng, hấp dẫn của các loại sách đáp ứng nhu cầu của đối tượng độc giả khác nhau; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện hơn nữa việc đầu tư phát triển, quảng bá, thúc đẩy xuất bản; khai thác, sử dụng xuất bản phẩm điện tử, sách tinh gọn, sách nói tạo sức lan tỏa rộng và nhanh hơn; phát huy vai trò của các doanh nghiệp, thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào phát triển ngành xuất bản, quảng bá sách và văn hóa đọc.

Phát hiện, cổ vũ những mô hình hay trong việc đọc, nghiên cứu và áp dụng tri thức từ sách vào cuộc sống; xây dựng, tổ chức, phát động, triển khai sôi nổi các phong trào đọc và làm theo sách, mang giá trị của sách đến với người đọc, đặc biệt đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đến hệ thống trường học, nhà văn hóa, điểm văn hóa, thôn bản, cộng đồng dân cư, các địa bàn cơ sở.

Tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động như hội thảo, tọa đàm, giới thiệu sách; khuyến khích các giải thưởng gắn với phong trào đọc; phát huy vai trò của hệ thống các thư viện trường học, thư viện tỉnh; chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả.

Các cơ quan báo đài của thành phố tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức viết bài, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các xuất bản phẩm hay, có giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao với hình thức trình bày sinh động, sáng tạo phù hợp với tâm lý, nhu cầu, đối tượng độc giả, có sức lan tỏa, khuyến khích công chúng hưởng ứng, chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.