Thông báo xét giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2021

12.09.2021
Thạch Hà
Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng gửi thông báo đến Ban Chấp hành 9 Hội chuyên ngành về việc triển khai xét giải thưởng các lĩnh vực văn học, nghệ thuật năm 2021.

Thông báo xét giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2021

Thông báo chọn các công trình để dự xét giải 2 cấp: Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

1. Cấp Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam

Tác giả là hội viên hoặc chưa là hội viên của Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng. (Hội viên Trung ương không thuộc đối tượng dự xét giải thưởng).

Mỗi Hội chuyên ngành xét chọn gửi về Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng từ 01 đến 03 tác phẩm chất lượng để dự xét giải thưởng. Tác phẩm dự xét giải thưởng phải là tác phẩm đã được công bố trong thời gian 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021.

Hồ sơ gồm có:

- Công văn đề nghị của Hội chuyên ngành;

- Bản gốc đánh giá nội dung tác phẩm của Hội đồng nghệ thuật/ Hội đồng khoa học Hội chuyên ngành;

- Tác phẩm dự xét giải thưởng. Cụ thể như sau:

+ Tác phẩm in thành sách nói chung (văn học, văn nghệ dân gian; lý luận, phê bình…): gửi 03 bản ấn phẩm sách;

+ Tranh: gửi 02 ảnh chụp tranh gốc, cỡ 25cm x 38cm trở lên;

+ Ảnh màu hoặc ảnh đen trắng: gửi 02 ảnh cỡ 25cm x 38cm trở lên;

+ Âm nhạc, sân khấu, múa, điện ảnh: gửi 02 băng/ đĩa hình (âm nhạc kèm theo bản nhạc);

+ Kiến trúc: gửi 02 bản vẽ thiết kế tổng thể, 02 ảnh chụp toàn cảnh công trình đã xây dựng xong, cỡ ảnh 18cm x 25cm.

- Thời gian gửi hồ sơ: chậm nhất là ngày 20/10/2021.

 

2. Cấp Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Tác giả là hội viên các Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Mỗi Hội chuyên ngành xét chọn gửi về Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng 01 tác phẩm chất lượng để dự xét giải thưởng. Tác phẩm dự xét giải thưởng phải là tác phẩm đã được công bố trong thời gian 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021.

Hồ sơ gồm có:

- Công văn đề nghị của Hội chuyên ngành;

- Bản gốc đánh giá nội dung tác phẩm của Hội đồng nghệ thuật/ Hội đồng khoa học Hội chuyên ngành;

- Tác phẩm dự xét giải thưởng. Cụ thể như sau:

+ Tác phẩm in thành sách nói chung (văn học, văn nghệ dân gian, lý luận, phê bình…): gửi 02 bản ấn phẩm sách;

+ Tranh: gửi 01 ảnh chụp tranh gốc, cỡ 25cm x 38cm trở lên;

+ Ảnh màu hoặc ảnh đen trắng: gửi 01 ảnh cỡ 25cm x 38cm trở lên;

+ Âm nhạc, sân khấu, múa, điện ảnh: gửi 01 băng/ đĩa hình (âm nhạc kèm theo bản nhạc);

+ Kiến trúc: gửi 01 bản vẽ thiết kế tổng thể, 01 ảnh chụp toàn cảnh công trình đã xây dựng xong, cỡ ảnh 18cm x 25cm.

Thời gian gửi hồ sơ: chậm nhất là ngày 31/10/2021.

Hồ sơ dự giải ở hai cấp gửi về Đ/c Trịnh Thị Hạnh - Văn thư Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (K54/10 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng).