Tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyêt Trung ương 9 Khóa XI

06.08.2014

Sáng ngày 06/8/2014, Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyêt Trung ương 9 Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” được tổ chức tại 3 đầu cầu thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyêt Trung ương 9 Khóa XI

Tham dự hội nghị trực tuyến có PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, nhà thơ Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng Đoàn-Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, đại diện lãnh đạo 3 thành phố, Ban Chấp hành các Hội chuyên ngành Trung ương, Ban lãnh đạo các Hội văn học-Nghệ thuật, Ban Chấp hành các Hội chuyên ngành và các văn nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

 

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt Nghị quyêt Trung ương 9 Khóa XI. Các nội dung cơ bản của nghị quyết gồm: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Qui chế bầu cử trong Đảng; Tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm; Chủ trương về Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương lần thứ VIII đến Hội nghị Trung ương lần thứ IX và một số công việc khác đã được quán triệt, đặc biệt nêu rõ những điểm mới mà nghị quyết  đề ra.

 

Tại hội nghị, nhà thơ Hữu Thỉnh đã trình bày Chương trình hành động thực hiện  Nghị quyêt Trung ương 9 Khóa XI của Đảng Đoàn UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam với các nhiệm vụ: Tạo sinh khí sáng tạo mới trong văn nghệ sĩ; Chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu, lý luận phê bình văn học nghệ thuật; Chỉ đạo Đại hội các Hội chuyên ngành Trung ương theo tinh thần Đoàn kết-Trí tuệ-Văn hóa; Tổng kết cuộc vận động sáng tác về đề tài lịch sử và chiến tranh cách mạng theo chủ trương của Chính phủ; Xét Giải thưởng Sông Mê Kông lần thứ VI…Đồng thời chỉ đạo các Hội chuyên ngành Trung ương, các Hội văn học-Nghệ thuật địa phương trên tinh thần quán triệt nghị quyết kịp thời tổ chức phổ biến đến hội viên và chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực và hiệu quả nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, nhất là đời sống văn học nghệ thuật.

 

 

Phan Cương