Sau trước thời gian – Thơ Ngân Vịnh

07.12.2015

Rồi ngày bể đón sông đưa 
rồi đêm chường mặt sao thưa trăng đầy 

Rồi khóc mướn 
rồi cười vay 
rồi em đến 
rồi chia tay 
rồi buồn
 

Sau trước thời gian – Thơ Ngân Vịnh


Rồi tiếng mõ 
rồi hồi chuông 
rồi hoa động đá 
rồi hương cỏ đồng 

Rồi sang tây 
rồi về đông 
rồi có có 
rồi không không ấy mà...


N.V