Quy chế Xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa

05.04.2016

Quy chế Xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa

 Theo Quyết định số 740/QĐ - UBND ngày 24/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế về xét tặng Giải thưởng VHNT5 năm của tỉnh Khánh Hòa, Hội Văn học nghệ thuật Khánh Hòa thông báo đến những hội viên đủ điều kiện tham dự giải thưởng. Đề nghị hội viên lập hồ sơ tác giả, tác phẩm gửi về văn phòng Hội VHNT tỉnh Khánh Hòa - theo địa chỉ số 34 Yersin, Nha Trang trước ngày 20/4/2016
Hồ sơ gồm có:
- 1 bản đăng ký Xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa (có mẫu đính kèm)
- Hội viên đính kèm theo bằng chứng nhận về toàn bộ giải thưởng đã đạt được trong 5 năm qua (bản pho to)

Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng giới thiệu toàn văn Quy chế này.QUY CH

Xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số:740/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2016

của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng xét tặng

 

Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) được tiến hành 5 năm một lần do UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng cho các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc về vùng đất, con người Khánh Hòa, về đất nước, con người Việt Nam hoặc có những thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật tại tỉnh Khánh Hòa ở các chuyên ngành: Văn học; Văn nghệ dân gian; Âm nhạc; Sân khấu; Điện ảnh; Kiến trúc; Mỹ thuật; Nhiếp ảnh.

Giải thưởng được áp dụng theo Quy chế này bắt đầu cho 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015) và giai đoạn 5 năm của các kỳ xét tặng Giải thưởng thời gian tiếp theo. Những tác giả tham dự xét Giải thưởng phải đảm bảo các yếu tố sau:

1. Là công dân Việt Nam;

2. Là Hội viên Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa hoặc là Hội viên các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể:

- Nếu là tác giả có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn xét giải thì đã được nhận Tặng thưởng về Văn học, Nghệ thuật hàng năm của tỉnh (ít nhất một lần thuộc các loại A, B, C) hoặc đã được tặng thưởng, giải thưởng của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương hoặc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong các năm thuộc giai đoạn xét giải.

Nếu là Đạo diễn, Diễn viên thì đã dàn dựng hoặc biểu diễn tác phẩm và được tặng huy chương Vàng, huy chương Bạc tại các cuộc Hội diễn, Cuộc thi, Liên hoan do các cơ quan Trung ương tổ chức và đã được UBND tỉnh xét, trao Tặng thưởng theo qui định tại Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/ 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ tiền thưởng đối với tập thể nghệ sĩ, cá nhân diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa và Đoàn, ca múa nhạc Hải Đăng;

- Nếu là tác giả có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì đã được nhận giải thưởng, tặng thưởng về văn học, nghệ thuật của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tác phẩm xuất sắc viết về vùng đất và con người Khánh Hòa ít nhất một lần trong các năm thuộc giai đoạn xét giải.

3. Tự nguyện lập hồ sơ đăng ký dự xét giải thưởng.

 

Điều 2. Tiêu chuẩn xét tặng đối với tác giả, nhóm tác giả

Tác giả dự xét thưởng Giải thưởng có tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Xuất sắc, có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật; có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân; góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và văn học, nghệ thuật của tỉnh; quảng bả hình ảnh tốt đẹp của đất nước, dân tộc, con người Việt Nam và Khánh Hòa; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa với các nước trên thế giới.

2. Những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật đã được Giải thưởng chính thức trong các Triển lãm, Hội diễn, Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật quốc tể, quốc gia hoặc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành của Trung ương thì được xem xét để tính thêm điểm.

3. Cơ sở để xét Giải thưởng là căn cứ vào chất lượng của các tác phẩm của từng tác giả thuộc các chuyên ngành: Văn học, Văn nghệ dân gian, Ầm nhạc, Sân khẩu, Điện ảnh, Kiến trúc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh được xuất bản, công bố trong giai đoạn xét giải và hội đủ những điêu kiện sau đây:

a) Các thể loại của từng chuyên ngành:

- Văn học gồm: Tác phẩm thuộc các thể loại văn, thơ, công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về văn học.

- Văn nghệ dân gian gồm: Tác phẩm, công trình sưu tầm, nghiên cứu, lý luận và phê bình về văn học, nghệ thuật dân gian.

- Mỹ thuật gồm: Các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc, công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về mỹ thuật.

- Nhiếp ảnh gồm: Các thể loại ảnh (ảnh chụp), công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về nhiếp ảnh.

- Âm nhạc gồm: Các thể loại âm nhạc (ca khúc, nhạc không lời) công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về âm nhạc.

- Sân khấu gồm: Các kịch bản sân khấu được dàn dựng công diễn, các vở diễn thuộc các loại hình sân khấu, các vai diễn, công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về sân khấu.

- Điện ảnh gồm: Các kịch bản phim đã được quay và công chiếu; các công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình điện ảnh.

- Kiến trúc gồm: Đồ án thiết kế; đồ án quy hoạch; thiết kế, trang trí nội, ngoại thất đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; các công trình nghiên cứu lý luận, phê bình kiến trúc đã được xuất bản.

b) Tác phẩm đưa vào diện xét của từng tác giả phải là tác phẩm đã được công bổ theo đặc trưng thể loại và theo đúng quy định tại Luật Xuất bản và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, về Văn học và Văn nghệ dân gian phải được in thành sách, hoặc công bố trên các phương tiện thông tin hợp pháp; về Sân khấu, Điện ảnh phải được dàn dựng và công diễn hoặc xuất bản thành sách; về Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, phải được triển lãm hoặc in thành sách; về Âm nhạc phải được công diễn, in thành sách hoặc xuất bản dưới hình thức băng đĩa; về Kiến trúc phải được đưa vào sử dụng hoặc xuất bản thành sách.

c) Tác phẩm có từ một đến ba tác giả đứng chung tên (nhóm tác giả) hoặc một cuộc triển lãm của ba tác giả thì được tính riêng cho từng người.

d) Các tác phẩm, cụm tác phẩm văn học nghệ thuật đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước thì không đưa vào đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa.

 

Điều 3. Hồ sơ của các tác giả tham dự Giải thưởng

 

Các tác giả tham dự Giải thưởng phải có hồ sơ gửi Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa - cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng, hồ sơ gồm:

1. Đơn xin tham gia xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa.

2. Bảng khai các tác phẩm đạt các giải thưởng và kèm theo Bằng chứng nhận giải thưởng, tặng thưởng đã được trao tặng (bản sao) và một số tác phẩm tiêu biểu của tác giả đã được công bố trong giai đoạn xét thưởng.

 

Chương II

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 

Điều 4. Cơ cấu Giải thưởng

1. Số lượng Giải thưởng

a) Giải thưởng được xếp loại A, B, c và giải Khuyến khích,, được cơ cấu theo từng chuyên ngành (Văn học, Văn nghệ dân gian, Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh, Kiến trúc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh), trong đó, mỗi chuyên ngành chỉ được xét và trao tặng tối đa 08 giải thưởng gồm: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải c 02 giải khuyến khích. Trường hợp không có tác phẩm, tác phẩm đủ điều kiện để xét giải A thì có thể xét thêm giải B. Nếu không có giải A và cũng không có giải B thì có thể xét thêm giải c và giải Khuyến khích.

b) Khi xét tặng Giải thưởng thì không nhất thiết chuyên ngành nào cũng có tác giả được xét tặng giải A (nếu không đủ điều kiện để xét tặng giải A).

2. Hình thức Giải thưởng

a) Tác giả đạt giải được cấp Bằng chứng nhận Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

b) Số tiền thưởng cho từng loại Giải thưởng được ƯBND tỉnh quyết định vào từng kỳ xét giải.

Chương III 

THÀNH LẬP, GIẢI TH HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

 

Điều 5. Hội đồng xét tặng Giải thưởng

1. Hội đồng xét tặng Giải thưởng do UBND tỉnh ra quyết định thành lập vào mỗi kỳ xét giải. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa làm Phó Chủ tịch thường trực; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch và một số thành viên khác là văn nghệ sĩ có uy tín và đại diện các sở, ban, ngành chức năng được mời theo yêu cầu và nội dung công việc xét giải.

Hội đồng có tổ giúp việc do Chủ tịch Hội đồng quyết định thảnh lập.

 

 

2. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa là cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm tham mưu thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng, tiếp nhận những ý kiến đề xuất gửi tới Hội đồng Xét tặng Giải thưởng; sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, nhân viên giúp việc Hội đồng trong quá trình xét giải (lập kế hoạch, thu thập văn bản, tài liệu, chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí,...).

3. Nhiệm vụ của Hội đồng

a) Tham mưu và giúp UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo và tổ chức triển khai việc trao tặng Giải thưởng theo đúng Quy chế này.

b) Trên cơ sở xem xét, thẩm định toàn bộ hồ sơ tham gia dự xét Giải thưởng ở từng chuyên ngành, và căn cứ vào các nội dung của Quy chế về Giải thưởng, các thành viên Hội đồng xét giải thưởng sẽ họp và giới thiệu những tác giả đã có những tác phẩm xuất sắc để Hội đồng xem xét và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn tác phẩm đề nghị xét giải thưởng các loại.

c) Hội đồng xét tặng Giải thưởng chỉ họp khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên ừong Hội đồng có mặt tham dự cuộc họp.

d) Dựa vào kết quả bỏ phiếu ở từng chuyên ngành, Hội đồng xét Giải thưởng tổng hợp, lập tờ trình, báo cáo ƯBND tỉnh để UBND tỉnh ban hành quyết định trao tặng Giải thưởng.

4. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Điều 6. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét tặng Giải thưởng

 

1. Hội đồng làm việc, thảo luận dân chủ, biểu quyết xét giải bằng hình thức bỏ phiếu kín để chọn tác phẩm đề nghị ừao giải thưởng các loại theo từng chuyên ngành. Những tác phẩm được đề nghị trao giải thưởng phải đạt trên 50% số phiếu đồng ý của số thành viên trong Hội đồng tham gia bỏ phiếu.

2. Thành viên trong Hội đồng có gửi hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng thì thành viên đó không tham gia nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu xét giải đối với tác phẩm của mình.


Chương IV

T CHỨC THC HIỆN VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG

 

Điều 7. Tổ chức thc hin

1. Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Các tác giả tham gia xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2011- 2015, được quy định tại Điều 1 Quy chế này hoàn thành việc nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2016; giai đoạn 5 năm tiếp theo thì việc hoàn thành nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31 tháng 3 của năm liền kề sau năm cuối của giai đoạn xét Giải thưởng.

3. Sở Tài chính bảo đảm kinh phí cho việc xét giải, trao giải thưởng và hướng dẫn thanh quyết toán theo đúng chế độ, chính sách đã ban hành.

4. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối họp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức trao tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 5 của năm liền kề sau năm cuối của giai đoạn xét Giải thưởng.

5. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh vế Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa để tổng hợp và phổi họp với Sở Văn hỏa, Thể thao và Du lịch tham mưu ƯBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh, bổ sung cho phù họp với quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương./.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG ĐĂNG KÝ

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 5 NĂM CỦA TỈNH KHÁNH HÒA

Kính gửi: HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 5 (2011 – 2015) NĂM CỦA TỈNH KHÁNH HÒA

Họ và tên: ....................................... Bút danh: ....................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................

Hiện thường trú: ..................................................................................

Đơn vị công tác: ..................................................................................

Là hội viên (Hội VHNT địa phương, Trung ương): ...........................

TÁC PHẨM XUẤT SẮC ĐÃ ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG (Hoặc công bố)

Tên tác phẩm
(hoặc vai diễn vở diễn)

Thể loại

Giải thưởng

Cơ quan quyết định
khen thưởng

Năm công
bố/ xuất bản

 
 

 

 

 

 

Bản đăng ký tác giả, tác phẩm của tôi trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./
                                                                                                                     
                                                                                                                        .................., ngày....tháng...năm 20....

                                                                Người đăng ký bản khai

                                                              (ký tên)