Quy chế về xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ III (2010 - 2014)

26.10.2015

Quy chế về xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ III (2010 - 2014)

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định công nhận Quy chế về xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ ba đối với các tác giả, tác phẩm từ năm 2010 đến năm 2014 (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 7633/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng), Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng giới thiệu toàn văn Quy chế.