Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 43 NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

31.05.2019

Sáng 31/5, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 43 NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 43 NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Tham dự hội nghị có NNC Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Ban Thường Vụ Liên hiệp Hội, Ban Chấp hành 9 Hội chuyên ngành.

 

NNC Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật làm Báo cáo viên phổ biến những nội dung nghị quyết 43 NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đến các văn nghệ sĩ.

 

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, TP Đà Nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một thành phố năng động, sáng tạo. Tuy nhiên, sự phát triển đó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng. Chính vì vậy, Nghị quyết số 43-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành vào đầu năm 2019 nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua và định hướng phát triển Đà Nẵng theo chiều sâu, coi nguồn lực trong nước là nền tảng và quyết định, nguồn lực nước ngoài là quan trọng.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, TP Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin. Đến năm 2045, TP Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tại và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp châu Á. Phát triển thành phố theo hướng Đô thị sinh thái, mang tầm quốc tế.

Xây dựng đời sống văn hóa phong phú, bản sắc, có hệ thống thiết chế văn hóa tương xứng với trình độ phát triển kinh tế xã hội. Đẳng cấp khu vực Châu Á/ Đẳng cấp văn hóa Chương trình số 29- CTr/TU: “Phát triển toàn diện các loại hình văn học, nghệ thuật. Đó sẽ là vấn đề lớn được đặt ra cho văn nghệ sĩ trong Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật sắp tới.

 Sau Hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành 9 hội Chuyên ngành sẽ phổ biến đến hội viên những nội dung trong Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện hiệu quả và đạt được mục tiêu Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Đinh Trang