BTV Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Nhà văn về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018

29.04.2014

Sáng ngày 29/4/2014, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã làm việc với Ban Chấp hành Hội Nhà văn về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018.

BTV Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Nhà văn về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Hội Nhà văn đã báo cáo công tác chuẩn bị đại hội gồm các nội dung sau:

-Thành lập Ban Tổ chức đại hội do nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Hội Nhà văn làm trưởng ban.

-Thời gian tổ chức đại hội trong 2 ngày: đại hội nội bộ ngày 23/5/2014 và đại hội chính thưc ngày 24/5/2014.

-Nội dung các dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007-2013 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018, Kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2007-2013, báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.

-Thực hiện rà soát lại số lượng hội viên để củng cố lực lượng. Sau khi rà soát, số lượng hội viên đủ tư cách được triệu tập dự đại hội là 100 người.

-Số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018 là 7 người, Số lượng Ban Kiểm tra là 3 người, Hội đồng nghệ thuật là 5 người.

 

Ban Thường vụ đã trao đổi, góp ý và chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Nhà văn bổ sung, sửa chữa hoàn chỉnh các văn bản đã báo cáo tại buổi làm việc và tập trung lãnh đạo tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018 thành công tốt đẹp.

 

 

                                                                                                                                                                                  

Lê Công