Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và Ký kết giao ước thi đua năm 2018


Hội nghị do Liên hiệp các Hội văn học - Nghệ thuật thành phố đại diện cho Khối Thi đua Tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp tổ chức vào sáng ngày 10/4/2018 tại hội trường Liên hiệp Hội.


Đến dự hội nghị có ông Đặng Chí Thanh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố, ông Ông Văn Sinh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố - đại diện Khối trưởng Khối thi đua Tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp, đại diện lãnh đạo phụ trách công tác thi đua của 25 đơn vị thành viên Khối Thi đua Tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp và phóng viên báo đài tại Đà Nẵng.

 

Ông Ông Văn Sinh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, đại diện Khối trưởng Khối thi đua Tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp trình bày dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Khối.

 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện những nhiệm vụ thiết thực, phù hợp với tính chất chuyên môn của từng đơn vị trong năm 2017. Năm 2017 là năm thành phố Đà Nẵng có nhiều sự kiện trọng đại như: Kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương; thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”; Tổ chức “Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông - Tây Đà Nẵng”; Tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2017; Tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017 tại Đà Nẵng, chương trình “Xây dựng nông thôn mới”…, 24 đơn vị thành viên thuộc Khối Thi đua các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Khối Thi đua) đã nỗ lực lồng ghép thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thông qua việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực: khoa học - kỹ thuật, văn học - nghệ thuật, ngoại giao nhân dân, thông tấn báo chí, tuyên truyền pháp luật, khuyến học khuyến tài, vận động viện trợ, chăm lo đời sống an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa và nghĩa tình đồng đội, thực hiện tốt các phong trào thi đua của thành phố. Các đơn vị đã có nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo, phối hợp đồng bộ hiệu quả như Hội người mù tổ chức “xây dựng Quỹ khuyến học giúp trẻ em mù có hoàn cảnh khó khăn”, Hội Người cao tuổi triển khai cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, Hội Nhà báo tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã chỉ đạo Tạp chí Non nước xuất bản đủ 12 số, đảm bảo nội dung và chất lượng, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, của Nhà nước; Trang tin Văn nghệ Đà Nẵng vẫn tiếp tục đăng tải nhiều bài viết có nội dung phong phú, có nhiều tác phẩm ca ngợi về tấm gương người tốt việc tốt… Liên hiệp Hội còn tổ chức các trại sáng tác cho các Hội chuyên ngành, qua đó có nhiều tác phẩm mang giá trị lớn về nội dung, đưa văn học - nghệ thuật đến gần với công chúng trên cả nước…

Gắn phong trào thi đua với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đơn vị thuộc Khối Thi đua đã hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hội viên đăng ký thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, đưa hoạt động này trở thành nền nếp sinh hoạt và rèn luyện thường xuyên cho đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hội viên. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đạo đức, có lối sống lành mạnh, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Làm tốt phong trào thi đua thực hiện mục tiêu Chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”; Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố”; Kế hoạch số 194/KH-MTTQ ngày 13/12/2016 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng về việc “Chung tay chăm lo tết cho người nghèo Xuân Đinh Dậu năm 2017”; Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” đến năm 2020.

Bên cạnh những mặt đạt được, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua vẫn còn có những mặt hạn chế cần khắc phục: Đa số các thành viên thuộc Khối Thi đua là hội đặc thù hoặc tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp nên nguồn lực con người cũng như tài chính rất hạn hẹp, vì vậy gặp không ít khó khăn trong việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua. Một số đơn vị chỉ nêu chung chung các phong trào thi đua chứ chưa cụ thể hóa nội dung các phong trào thi đua. Công tác báo cáo sơ kết thi đua, khen thưởng của một số đơn vị chưa bám vào các nội dung mà Khối Thi đua đã phát động, các tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua của Khối gặp khó khăn, còn mang tính hình thức, chưa toàn diện, thiếu chiều sâu, công tác phối hợp tổ chức thực hiện của các cơ quan liên quan chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị thành viên của Khối đều là cán bộ kiêm nhiệm nên thời gian đầu tư cho công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế.

   

Trong năm 2018, các đơn vị thành viên Khối Thi đua cần tập trung thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:

            1/ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

            2/ Tiếp tục triển khai Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

            3/ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy Đà Nẵng về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ - công chức - viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới thông qua việc cụ thể hóa nội dung “5 xây, 3 chống” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

            4/ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “Thành phố 4 an” của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

            5/ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố”.

6/ Tiếp tục hỗ trợ Hòa Vang “Xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020), theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19/3/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về“Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

            7/ Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy tốt chức năng hoạt động chính trị - xã hội và xã hội - nghề nghiệp của từng đơn vị; thi đua thực hiện  thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại đã được Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố đặt ra năm 2018.

            8/ Tiếp tục củng cố, phát huy vai trò trách nhiệm tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị thuộc Khối; thực hiện bình xét khen thưởng năm 2018 của Khối công bằng, chính xác.

            9/ Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức,  xây dựng cơ quan văn hoá, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh và bà Hà Thị Minh Phượng - Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức phát biểu tham luận.

 

Ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh phát biểu.
Bà Hà Thị Minh Phượng - Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức phát biểu.

Ông Đặng Chí Thanh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Tại Hội nghị, ông Đặng Chí Thanh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố trao cờ cho 5 đơn vị là Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật, Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi, Hội Nữ trí thức, Hội người cao tuổi; trao bằng khen cho 5 đơn vị là Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội luật gia, Hội người mù đã có những đóng góp xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước của Khối.

 Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo phụ trách công tác thi đua của 25 đơn vị thành viên Khối ký kết thi đua.

 

Ông Ông Văn Sinh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, đại diện Khối trưởng Khối Thi đua nhiệm kỳ 2017 - 2018 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và bế mạc hội nghị.

 

Sau hội nghị, Liên hiệp Hội cùng với 24 đơn vị thành viên Khối Thi đua Tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đã được thống nhất tại hội nghị.  

Đinh Trang

CÁC TIN KHÁC
Triển lãm “Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2019” (12-12-2019)
Hội nghị tổng kết hoạt động văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng năm 2019 (09-12-2019)
Tiếp đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Cần Thơ (07-11-2019)
Tiếp Đoàn Đại biểu Văn phòng đại diện thành phố Daegu (Hàn Quốc) tại thành phố Hồ Chí Minh (29-10-2019)
Giới thiệu 8 tác phẩm tham gia dự xét Giải thưởng năm 2019 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam (22-10-2019)
Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội VH - NT TP Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (09-10-2019)
Hội nghị sơ kết hoạt động văn học nghệ thuật thành phố quý III năm 2019 (16-09-2019)
Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Dấu ấn nhiệm kỳ 2014 - 2019” (22-08-2019)
“Vấn đề quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật ở Đà Nẵng” (16-08-2019)
Quảng bá hình ảnh Đà Nẵng qua chương trình ca múa nhạc (03-08-2019)
Công diễn tác phẩm nghệ thuật về chủ đề Nông thôn mới Hòa Vang (20-07-2019)
"Làm thế nào để trẻ hóa đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng” (12-07-2019)
Họp bàn với Huyện Hòa Vang về công diễn tác phẩm chủ đề Nông thôn mới (05-07-2019)
Chỉ đạo tổ chức đại hội Kiến trúc sư thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 (04-07-2019)
Lễ phát động Cuộc thi và triển lãm ảnh chủ đề "Nét đẹp Đà Nẵng" (03-07-2019)
Tổng kết Trại sáng tác Văn học, Mỹ thuật thiếu nhi 2019 (28-06-2019)
Hội nghị sơ kết hoạt động văn học nghệ thuật thành phố 6 tháng đầu năm 2019 (24-06-2019)
Khai mạc Trại sáng tác Văn học, Mỹ thuật thiếu nhi năm 2019 (05-06-2019)
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 43 NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (31-05-2019)
Bế mạc Trại sáng tác văn học - nghệ thuật tại Đà Lạt (29-05-2019)
Chủ Nhật, ngày 15/12/2019
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn